Termeni și Condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND ACCESAREA ȘI UTILIZAREA
WWW.MALLTARANESC.RO

1. Cine suntem și despre ce e vorba în prezentele Termeni și Condiții


1.1. Prezentul document conține termenii și condițiile pentru prestarea de servicii online prin accesarea website-ului nostru în calitate de vizitatori sau clienți pentru produsele promovate.
1.2. Următorii termeni vor avea înţelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:
”MallȚărănesc” sau ”Prestatorul” sau “Compania” Reprezintă societatea comercială S.C. Malltaranesc S.R.L., cu sediul in Săcele, str. Ciucaș, nr. 5, jud. Brașov inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/56/2022, CUI 45447379, având email contact@malltaranesc.ro, cu contul bancar RO80 BTRL RONC RT0C F548 4101, deschis la Transilvania Brasov.

“Activitate” Reprezintă activitatea oricărui vizitator al website-ului www.malltaranesc.ro, al aplicației specifice precum și a celor care se implică în acțiunile Companiei, fie ca membri ori ca simpatizanți, pentru acest proiect. Aceste activități includ, fără a se limita: comunicări între Companie și Utilizator, între membrii și/sau partenerii Companiei și Utilizatori, promovare, accesare platforme, promovarea acestora (inclusiv pe platformele de social media), acte comerciale, review-uri etc.
“Cont” Reprezintă secțiunea din Platforma web : www.malltaranesc.ro precum și a aplicației aferente, accesibilă prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Utilizatorului:
a) identificarea acțiunilor și evenimentelor Companiei, gradul său de implicare social precum și recompensele/punctajul colectat.
b) definirea spațiului virtual ce regăsește activitățile Utilizatorului, precum: comunicările efectuate, review-uri etc.;
c) realizarea de acte comerciale prin achiziția de bunuri și produse comercializate de Companie și partenerii acesteia, precum și administrarea acestora (inclusive istoric).

“Contract” Reprezintă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Prestator şi Utilizator, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor Servicii sau Produse de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Utilizator şi acceptarea ei de către Prestator ori partenerul acestuia, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor de către Companie și partenerii acesteia (inclusive alți Utilziatori). Ca regulă, Contractul este reprezentat de prezentele “Termeni și condiții”, dar, în funcție de situație poate fi un contract separat (de ex. contractul de donație, contract de voluntariat, contract de membru etc.)

“Date cu caracter personal” Reprezintă datele cu caracter personal, astfel cum sunt definite de REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare. În principal sunt cuprinse din datele de identificare (nume, prenume) date de contact (email, telefon), adresă, date financiare (număr de cont, date card bancar), date ce sunt utilizate pentru desfășurarea activității. Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați secțiunea Politica de Confidențialitate

”Informaţiile Confidenţiale” Reprezintă orice informație în legătură cu Utilizator sau Prestator, asociaţii şi afiliații acestora sau cu prezentele “Termeni și condiții” și pusă la dispoziția Utilizatorului sau/și vizitatorului în momentul accesării website-ului, în secțiunile specializate. De asemenea, Informațiile Confidențiale înseamnă orice fel de informație cuprinsă în cadrul Contului ce nu este de interes public.

“Newsletter” Reprezintă mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică sau altă formă de comunicare la distanţă (e.g., e-mail, SMS, informații prin intermediul aplicației “Renaște România”) cu privire la Serviciile, Evenimentele, Campaniile de Strângere de Fonduri și/sau Promoțiile desfășurate de Prestator sau de afiliații acestuia, într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Prestatorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

“Platforma” și “Aplicația” Reprezintă oricare dintre site-ul web deținut de Companie, având domeniul http://www.malltaranesc.ro/ și Aplicația “Renaște România” (ce poate fi descărcată aici …… ) și utilizând logo-uri aparținând Companiei, prin intermediul căreia Compania prezintă Serviciile oferite spre prestare, evenimentele pe care le organizează, iar Utilizatorii pot alege Produsele/Evenimentele pe care doresc să le susțină sau să participe. De asemenea, Platforma este folosită pentru procesarea și administrarea Conturilor, informării și procesăriid e plăți pentru donațiile on-line.

“Partener” Reprezintă orice persoană fizică sau juridică, ce promovează activități, prestează servicii sau comercializează produse prin intermediul platformei.

“Organizator” Reprezintă Partenerul, persoană juridică, ce are ca scop organizarea și crearea de pachete de produse, achiziționate direct de acesta de la mai mulți Producători înrgistrați în Platformă, dintr-o zonă geografică determinată, ce vor fi livrate Utilizatorilor, pe bază de precomandă. Organizatorul poate intermedia și vânzarea de produse individuale, prin intermediul Platformei, doar de la Producători înregistrați.

“Servicii”, “Produse” și “Evenimente” Reprezintă orice servicii, produse și/sau evenimente sau acțiuni organizate, comercializate sau intermediate de Companie la care Utilizatorul poate accesa, cumpăra, participa sau susține.
“Specificații” Reprezintă orice detalii privind caracteristicile Serviciilor/Produselor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe Platformă.

“Tranzacție” și “Comandă” Reprezintă operaţiunea comercială de plată efectuată de către Utilizator, respectiv încasare de către Prestator (în nume propriu sau în numele unui colaborator), a unei sume de bani, cu titlul achiziție de bunuri de pe Platformă ori intermediate de Platformă.

“Utilizator” Reprezintă persoana fizică sau juridică ce accesează Platforma, chiar fără crearea unui Cont. Acestea pot fi clienți, producători sau simpli vizitatori ai Platformei.

“GDPR” Reprezintă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

1.3. Prezentul document stabilește Termenii şi Condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între Companie şi fiecare Utilizator care utilizează Platforma, inclusiv prin vizitarea acesteia.
1.4. Titlurile sunt incluse în acest document pentru convenienţă şi nu vor afecta interpretarea acestuia.
1.5. Compania recomandă lecturarea cu atenţie de către toți Utilizatorii a prezentului document ce conține Termenii și Condițiile aplicabile prestării online a Serviciilor Companiei.
1.6. Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de Politica de Confidențialitate („Politica de Confidențialitate”), care completează aceşti “Termeni și Condiții”. Vă rugăm să parcurgeţi în întregime Politica de Confideţialitate
1.7. Utilizarea Platformei implică acceptarea expresă de către orice Utilizator a acestor Termeni şi condiţii şi a Politicii de Confidenţialitate.
1.8. Prestatorul îşi rezervă dreptul să modifice oricând Termenii și Condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Utilizatori pe Platformă în secțiunea ”Termeni și condiții”.

2. Platforma – www.malltaranesc.ro


2.1. Accesul la Platformă este permis oricărui potenţial Utilizator care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a susține, sub orice formă proiectele și activitățile Companiei, cu respectarea acestor “Termeni și Condiții”.
2.2. Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale și uzuale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel Compania sau afiliații acesteia.
2.3. Compania îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor Utilizatori la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei cerințe dacă, în opinia rezonabilă a Companiei, există suspiciuni de fraudă din partea Utilizatorului, dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele Companiei ori ale proiectelor acesteia sau ale afiliaților acesteia sau dacă acesta utilizează în mod abuziv Platforma.
2.4. Prestatorul își rezervă dreptul de refuza prestarea Serviciilor ori livrarea Produselor, în scopuri ilicite și imorale. În acest sens, în cazul în care Prestatorul consideră că solicitarea poate avea un scop imoral sau ilicit acesta va informa Utilizatorul despre refuzul de a accepta donațiile ori alte plăți și va returna contravaloarea acestora (dacă au fost achitate) fără costuri suplimentare.
2.5. Prestatorul va putea refuza prestarea Serviciilor/achiziția Produselor și în cazul în care Utilizatorul abuzează de modul de completare a formularelor specific, așa cum este explicat pe website și nu urmează instrucțiunile Prestatorului existente pe website cu privire la transmiterea informațiilor.
2.6. Utilizatorului îi este interzisă multiplicarea sau distribuirea în parte sau în tot a informațiilor confidențiale, pentru a fi folosit în afara scopului pentru care au fost colectate și prelucrate, fără acordul scris prealabil al Prestatorului.
2.7. Prin utilizarea Platformei, Utilizatorul acceptă şi este de acord cu forma de comunicare la distanţă (ex., telefonic sau e-mail, dacă a completat aceste informații) prin care Prestatorul își derulează operațiunile.
2.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor/Serviciilor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligaţie Prestatorului, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. Prestatorul va depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la informațiile comunicate, caracteristicile și specificațiile acestora prezentate pe Platformă.
2.9. Dacă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu Specificațiile Serviciilor au fost afișate eronat pe Platformă, din orice motiv, Prestatorul va informa prin e-mail Utilizatorul care a plasat o Comandă, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare.
2.10. Compania poate publica pe Platformă informații despre Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Compania are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
2.11. Serviciile care fac obiectul prestării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii.
2.12. Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată.
2.13. Plățile se consideră acceptate de către Companie la momentul efectuării acestora prin intermediul mijloacelor electronice de plată ( prin intermediul unui card de credit/debit sau prin intermediul unui transfer bancar, în acest din urmă caz comanda fiind considerată acceptată la momentul confirmării de către Prestator a debitării contului bancar de către Utilizator).
2.14. Pentru motive justificate (inclusiv, dar fără a se limita la suspiciunea de fraudă din partea Utilizatorului, neefectuarea plății sau imposibilitatea tehnică a Platformei de a furniza respectivele Servicii/Produse), Prestatorul își rezervă dreptul de a anula Comanda plasată de Utilizator. Într-o astfel de situaţie, Compania va înştiinţa de îndată Utilizatorul cu privire la modificarea intervenită iar Utilizatorul va putea să accepte ori să refuze modificarea Comenzii (în situația în care modificarea este de ordin temporar sub aspectul livrării Serviciilor/Produselor). În cazul în care Utilizatorul refuză, Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii Comenzii (inclusiv rambursarea de către Prestator a oricăror sume încasate, dacă este cazul) și fără ca Prestatorul să aibă vreo răspundere față de Utilizator.
2.15. Comanda este acceptată iar Contractul/Comanda se consideră încheiat între Prestator și Utilizator, în momentul primirii de către Utilizator de la Prestator, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării privind efectuarea cu succes a plății Serviciilor. Plata Serviciilor se va putea face exclusiv conform instrucțiunilor afișate pe site, incluzând, dar fără a se limita la plata prin intermediul cardurilor online sau a transferului bancar (inclusive PayPal). Din Contract/Comandă fac parte atât acești “Termeni şi Condiţii” cât şi orice înţelegeri ulterioare intervenite între Utilizator şi Prestator cu privire la o Comandă, indiferent dacă acestea sunt sau nu cuprinse într-un înscris electronic sau pe suport fizic (inclusiv, dar fără a se limita la, orice înțelegere între Companie și Utilizator cu privire la Produsele/Serviciile/Evenimentele realizate de Companie conform specificațiilor Utilizatorului).
2.16. Prestatorul pune la dispoziţia Utilizatorului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” din Platformă, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu Prestatorul se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Platformă.
2.17. Prestatorul poate să adere oricând la coduri de conduită privind activitatea de furnizare online a Serviciilor urmând să aducă la cunoştinţa Clienţilor acest fapt şi să asigure posibilitatea Clienților de a consulta efectiv aceste coduri.

3. Înregistrarea pe Platformă


3.1. Accesarea Platformei se realizează prin accesul online al acesteia, fie în calitate de Utilizator vizitator, fie în calitate de Utilizator înregistrat.
3.2. Accesul la informațiile și funcțiile Platformei sunt limitate în funcție de tipul de acces. Persoanele ce nu și-au înregistrat și activa un cont vor putea să acceseze doar informațiile publice prezente pe Platforma (de ex. Să descopere Producătorii locali dintr-o anumită zonă geografică).
3.3. Utilizatorul se va putea înregistra pe Platformă în secțiunea dedicată. Prin înregistrarea unui Cont, Utilizatorul va gestiona mai eficient Comenzile plasate pe Platformă, având posibilitatea de a vizualiza în Cont informații despre Comenzi anterioare, documente jusitificative, conversația efectuată cu Producătorul prin intermediul Platformei etc.

4. Sistemul de achiziție


4.1. Utilizatorul poate efectua plăți prin intermediul Platformei, prin accesarea secțiunilor special de la finalul formularului de comandă
4.2. Utilizatorul ce deține un Cont în cadrul Platformei, va putea identifica plățile efectuate prin intermediul Contului. Înregistrarea unui Cont se va putea face prin intermediul furnizării unei adrese electronice de e-mail și a unei parole aferente sau prin intermediul logării cu diferite tipuri de rețele sociale (incluzând, dar fără a se limita la Facebook, Linkedin, Google etc.). Compania își rezervă dreptul să valideze Comenzile înainte de onorarea lor prin contactarea telefonică sau prin e-mail a Clienților, iar Clienţii declară în mod expres că acceptă acest drept al Prestatorului. – de verificat
4.3. Utilizatorul poate efectua plăți prin modalitățile indicate expres pe Platformă și care pot fi consultate de către Utilizator cel mai târziu la începutul procesului de transfer.
4.4. Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul confirmă că toate datele pe care le-a furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data trasnmiterii plății.
4.5. Prin crearea unui Cont şi, după caz, finalizarea Comenzii, Utilizatorul consimte că Prestatorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea Utilizatorului.
4.6. Prestatorul poate anula Comanda plasată de către Utilizator, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Utilizatorului, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a Companiei față de Utilizator, în următoarele cazuri:
a) neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul plății online;
b) nevalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Companie, în cazul plății online;
c) datele furnizate de către Utilizator cu ocazia accesării Platformei sunt incomplete sau incorecte;
d) Prestatorul consideră în mod rezonabil că prin accesarea Platformei şi plasarea Comenzii Utilizatorul urmărește un scop ilicit sau poate cauza orice fel de prejudicii Companiei sau afiliaților acestuia;
e) oricare dintre Termenii şi Condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.

5. Comenzi


5.1. Utilizatorul poate efectua Comenzi prin intermediul Platformei, exclusiv prin înregistrarea prealabilă a unui Cont, prin selectarea și adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături.
5.2. Adăugarea unui Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu duce la înregistrarea unei Comenzi.
5.3. Comanda va fi considerată finalizată în funcție de situație, prin:
a) plata integrală de către Utilizator a prețului Produselor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de Prestator astfel cum sunt indicate expres pe Platformă și care pot fi consultate de către Utilizator cel mai târziu la începutul procesului de formulare a Comenzii;
b) prin confirmarea de către Producător a înregistrării Comenzii.
5.4. Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul confirmă că toate datele pe care le-a furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi, Utilizatorul recunoaşte în mod explicit că respectiva Comandă implică obligaţia sa fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată.
5.5. Prin crearea unui Cont şi, după caz, finalizarea Comenzii, Utilizatorul consimte că Prestatorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea Utilizatorului.
5.6. Serviciile/Produsele achiziționate prin intermediul Platformei nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale. Compania își rezervă dreptul să limiteze achiziționarea acestora la un număr maxim de Produse pentru fiecare Utilizator, numărul fiind determinat în mod independent de către Companie.
5.7. Prestatorul poate anula Comanda plasată de către Utilizator, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Utilizatorului, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a Companiei sau Producătorului față de Utilizator, în următoarele cazuri:
a) neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul plății online;
b) invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Companiei, în cazul plății online;
c) datele furnizate de către Utilizator cu ocazia accesării Platformei sunt incomplete sau incorecte;
d) Prestatorul consideră în mod rezonabil că prin accesarea Platformei şi plasarea Comenzii Utilizatorul urmărește un scop ilicit sau poate cauza orice fel de prejudicii Companiei sau afiliaților acestuia;
e) oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.

6. Tipuri de plăți. Produse. Servicii


6.1. Prin accesarea Platformei, Utilizatorul va putea susține financiar evenimentele/acțiunile și/sau activitățile Companiei, prin efectuarea de donații sau achiziționarea de produse proprii ale Companiei ori ale partenerilor acesteia.
6.2. Valoarea produselor și/sau serviciilor aparținând Companiei și/sau Partenerilor acesteia este menționată expres în cadrul fiecărui produs și, în funcție de situație, se poate realiza într-una din următoarele metode:
- Plată online, prin intermediul Platformei;
- Plată ramburs, în cazul în care Produsele sunt transmise prin Curier; în acest caz documentele justificative privind plata vor fi emise de societatea de curierat.
- Plată direct către Partener, în momentul livrării produselor de acesta sau de către un interpus al acestuia, altul decât Compania.
6.3. Dacă este cazul, Prestatorul va emite Utilizatorului documente justificative pentru plățile efectuate, obligația Utilizatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea acestora de catre Prestator.
6.4. Conform legislației în vigoare din România, pentru plățile pentru care Prestatorul va accepta plata cu cardul bancar, acesta nu va solicita costuri suplimentare.
6.5. În cazul plăților online, Prestatorul nu este și nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Utilizator în plus față de preţul Serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

7. Livrarea produselor


7.1. Livrarea Serviciilor/Produselor se va face prin una din metodele alese de Utilizator, în funcție de specificul comenzii:
a) Prin intermediul curieratului rapid;
b) Livrarea produselor direct de către Producător și/sau Companie, la adresa Utilizatorului sau la o altă adresă (de ex. Un punct de livrare prestabilit, în apropierea Utilizatorului);
c) Ridicarea produselor direct de la sediul Producătorului.
7.2. În cazul livrărilor prin Curier sau direct de către Producător/Companie, este posibil să existe costuri suplimentare ce vor fi suportate de Utilizator. Utilizatorul va fi informat cu privire la modalitățile de livrare disponibile și va putea să aleagă una dintre aceste modalități anterior finalizării Comenzii.
7.3. Compania nu va răspunde pentru întârzierile în livrarea Serviciilor/Produselor apărute din motive neimputabile acesteia sau din culpa unui transportator (i.e., curier, poștă etc.).
7.4. Compania își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze orice livrare a Serviciilor/Produselor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința Companiei, care includ dar nu sunt limitate la: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve etc.
7.5. În cazul în care, cu ocazia livrării Serviciilor/Produselor, Utilizatorul nu este găsit la adresa indicată de acesta în Comanda acceptată de Prestator, se va încerca livrarea încă o dată, după care Comanda se anulează iar Utilizatorul urmând să suporte costurile unei noi expediții, indiferent de valoarea Serviciilor/Produselor comandate.
7.6. Obligația privind ambalarea corespunzătoare a Produselor pentru transport, aparține Producătorului.
7.7. Riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor este transferat Utilizatorului în momentul în care acesta sau un terț desemnat de acesta, altul decât transportatorul, intră în posesia fizică a acestora.

8. Politica de retur


Utilizatorul înțelege faptul că nu beneficiază de dreptul de retragere, potrivit OUG 34/2014, deoarece sunt incidente prevederile art. 16 lit a) - serviciile prestate prin intermediul site-ului sunt exceptate de la dreptul de retragere.
Utilizatorul înțelege, de asemenea, faptul că produsele și serviciile digitale nu pot fi returnate în conformitate cu art. 16 lit. m) din OUG nr. 34/2014.  Prin acceptarea acestui document, utilizatorul confirmă că a luat cunoştinţă faptul că îşi va pierde dreptul la retragere

9. Proprietatea intelectuală


9.1. Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la Serviciile/Produsele/Evenimentele deținute, organizate sau utilizate de Companie sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Companiei Creștem România Împreună, sau după caz, a licenţiatorilor acesteia. Utilizatorul nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea.
9.2. Utilizatorul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor prevăzute în art. 8.1 de mai sus. Utilizatorul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale Companiei etc., fie ca parte dintr-o denumire fie în orice alt mod, fără acordul prealabil al Companiei.
9.3. Toate informațiile disponibile pe Platformă (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini, text, logo-uri, simboluri) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise Utilizatorului de către Prestator, orice informaţie comunicată Utilizatorului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la Prestator, activitatea acestuia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al Prestatorului sunt și rămân proprietatea exclusivă a Companiei. Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau în afara unei activități desfășurate cu titlu profesional și numai în cazul în care nu intră în conflict cu acești “Termeni și condiții”.
9.4. Prestatorul va deține în mod exclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor, drepturi de design industrial) asupra tuturor elementelor prezente în cadrul Platoformei, a evenimentelor și acțiunilor organizate de Companie precum și toate drepturile (inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a folosi, modifica, dezvălui sau publica) asupra ideilor, conceptelor, know-how-ul, metodelor, soluțiilor, tehnicilor, proceselor și aptitudinile și adaptările serviciilor/acțiunilor și evenimentelor emise de Companie, pe toată durata desfășurării activității sale.
9.5. Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că prin utilizarea Platformei, susținerea acțiunilor și evenimentelor Companiei, nu are loc niciun transfer al niciunui drept de proprietate intelectuală sau industrială cu privire la ideile, denumirile, design-ul, mărcile, conceptele, know-how-ul, metodele, soluțiile, tehnicile, scripturi-le, codurile, procesele, aptitudinile și adaptările conținute de platforme sau aferente Serviciilor.
9.6. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Companie, includerea oricărui conținut în afara celor editabile emise de Companie, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Companiei, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Serviciilor, decât cu acordul scris expres al Companiei, oricare din acestea din urmă rezervându-și dreptul de a recupera orice fel de prejudiciu cauzat (direct, indirect, prezent și viitor).

10. Sesizări și reclamații


10.1. Pentru sesizări sau reclamații legate de Serviciile, plățile ori alte evenimente/sesizări, Utilizatorul are la dispoziție formularul de contact disponibil pe Platformă.
10.2. Pentru sesizările privind Regulamentul general privind protecția datelor vă rugăm să ne contactați prin email pe adresa: emil.mailat@golegal.ro .
10.3. Sesizările recepţionate vor fi soluționate în general în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.

11. Publicitate


11.1. Utilizatorul îşi poate exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică, permiţând Prestatorului și colaboratorilor săi să efectueze astfel de comunicări, prin bifarea opţiunii specifice la finalul acestor termeni şi condiţii.
11.2. Utilizatorul poate oricând să revoce consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin:
a) transmiterea unei solicitări în scris Companiei la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” din Platformă; în acest caz, revocarea va produce efecte în cel mult 48 (patruzeci și opt) de ore de la inițierea procedurii;
b) renunțarea la primirea Newslettere-lor, în orice moment, prin accesarea link-ului dedicat care se regăsește în cuprinsul oricărui Newsletter;
c) bifarea optiunii de retragere a consimţământului în secţiunea dedicată de pe Platformă.
11.3. Newsletter-ele Companiei sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de aceasta.
11.4. Renunțarea Utilizatorului la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul “Termenilor și condițiilor” privind accesarea și utilizarea platformelor Companiei.

12. Promovarea evenimentelor, acțiunilor și activiăților Companiei


12.1. Toate activitățile Companiei, independente sau alături de alți parteneri, sunt promovate prin intermediul Platformelor proprii precum și preponderant pe rețelele de socializare.
12.2. Acestea sunt considerate evenimente publice, cu acces liber pentru toate persoanele ce respectă prevederile legislative și care au un comportament civilizat.
12.3. Pe toată durata desfășurării acestor tip de acțiuni se vor efectua poze și filmări video ce vor fi promovate pe Platformele Companiei, partenerilor acesteia precum și pe rețelele de socializare, doar în scopul în care au fost colectate.
12.4. Informarea privind acest tip de prelucrare a datelor se consider efectuată în momentul înscrierii la eveniment.
12.5. Pentru fiecare eveniment, Compania va emite regulile privind condițiile de fotografiere și înregistrare video a persoanelor prezente.

13. Partenerii


13.1. Proiectele Companiei sunt realizate prin personal și fonduri proprii, dar pot fi susținute sau organizate alături de alte persoane, fizice sau juridice (Parteneri). De ex. Proiectul www.malltaranesc.ro este susținut de Patria Bank, motiv pentru care aceștia vor avea acces la anumite date, de ordin statistic, cum ar fi: valoarea tranzacțiilor comerciale, produsele cele mai vandabile, zona geografică de unde se achiziționează cel mai des etc.
13.2. Aceste informații sunt necesare analizării activității Companiei precum și a Partenerilor ce au decis să investească în ideile și proiectele noastre.
13.3. Pentru o transparență totală privind Partenerii noștrii, în funcție de fiecare proiect în parte ei vor fi menționați pe pagina web principală.
13.4. Din respect pentru datele dumneavoastră cu caracter personal, nu vom transmite niciodată date ce pot duce la identificarea unei persoane fizice și nici nu vom permite accesul la informațiile deținute (de ex. Istoricul conversațiilor prin sistemul de mesagerie internă), cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege (de ex. în cazul unor controale specifice ale ANAF ).

14. Social media


14.1. Expunerea în online reprezintă o modalitate foarte comună de promovare și informare privind activitățile Companiei. Din acest motiv, suntem prezenți pe canalele de social media cele mai cunoscute (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest etc.)
14.2. Conform Politicilor de confidențialitate a acestor platforme de social media, ele pot colecta date cu caracter personal ale Utilizatorilor ce accesează, răspund sau interacționează sub orice forma ( de ex. dau Like paginii noastre de Facebook) cu paginile, postările și/sau evenimentele organizate sau afiliate Companiei. Totodată, ele permit realizarea de review-uri, comentarii sau informări la care participați activ prin interacționarea cu acestea.
14.3. Compania nu are un control asupra mesajelor transmise prin intermediul rețelelor de socializare sau al platformelor de Social media, de aceea, fiecare Utilizator este responsabil pentru mesajul și/sau interacțiunea cu acestea, referitoare la postările, paginile sau mesajele transmise de Companie prin Social media. Cu toate acestea, în limita rolului de moderator/administrator al unei pagini, Compania își rezervă dreptul de a ștege comentariile ce duc atingere vieții, demnității persoanei și/sau oricăror atingeri ale drepturilor persoanelor (de ex. încălcarea dreptului la imagine, rasă, sex, orientare politică sau religioasă etc.)

15. Prelucrarea datelor cu caracter personal.


15.1. Prin utilizarea Platformei, Utilizatorul întelege şi acceptă să transmită Companiei date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în “Politica de confidențialitate”, care completează aceşti “Termeni și Condiții”.
15.2. Prin accesarea website-ului www.malltaranesc.ro se colectează date si prin intermediul cookie-urilor. Mai multe detalii privind modul de colectare, stocare precum și posibilitățile de adminsitrare a acestora pot fi accesate prin “Politica de cookie”.

16. Confidențialitate


16.1. Atât Prestatorul cât și Utilizator se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.
16.2. Informațiile Confidențiale pot fi puse la comunicate fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.
16.3. Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale:
(i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Prestator cu încălcarea prezentei secțiunii;
(ii) sunt puse la dispoziția Prestatorului pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator, despre care Prestatorul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către Prestator;
(iii) sunt cunoscute de Prestator înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate;
(iv) sunt dezvoltate de Prestator independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator.
16.4. Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Prestator, cu excepția informațiilor publice (de ex. Diploma de participare la evenimentele Companiei) și doar în condițiile arătate prin prezentele “Termeni și condiții” și cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Utilizator va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Serviciului contractat ori a unei obligații legale, Prestatorul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.